akuket

akuket

Atrakcyjna cena - Aparatura Medyczna - Sklep internetowy - Aparaty EKG – www.elmedica.com.pl

Wysoka jako?? - Sprz?t medyczny - Sklep internetowy - ?ó?ka szpitalne – ELMEDICA - http://www.elmedica.com.pl
Serwis spirometry
Chcemy, aby? czu? si? wyj?tkowo i bezpiecznie przy ka?dym zakupionym produkcie .
Jeste?my dumni z naszej doskona?ej obs?ugi klienta, szerokiej wiedzy o wyrobach i du?ego wyboru produktów. Jeste?my firm? rodzinn?, jeste?my zaanga?owani w kontynuowanie wyj?tkowej osobistej obs?ugi, do której przyzwyczaili si? nasi interesanci. Nadal dostosowujemy si? do naszej ci?gle zmieniaj?cej si? bran?y i jeste?my zaanga?owani w prac? dla naszych orbiorców. Zajmujemy si? naprawami urz?dze? szpitalnych od kilku lat. Zach?camy do wspó?pracy inne firmy serwisowe aby?my mogli wymienia? si? wspólnie wiedz? oraz do?wiadczeniem. Nasi pracownicy wielokrotnie uczestniczyli w zagranicznych kursach, bezpo?rednio u dystrybutorów okre?lonego sprz?tu. Si?gaj?c po wiedz? u ?ród?a maj?c mo?liwo?? b?yskawicznego dzia?ania co przek?ada si? na skrócenie czasu naprawy usterki u partnera. Mamy dost?p do cz??ci zamiennych oferowanych przez nas produktów. W przypadku wyd?u?aj?cych si? napraw dajemy klientowi sprz?t zast?pczy aby nie zak?óca? jego codziennych obowi?zków. Zapraszamy do wspó?pracy z nami.

http://www.elmedica.com.pl/aparaty-ekg-elektrokardiografy
http://www.elmedica.com.pl/aparaty-ktg-kardiotokografy
http://www.elmedica.com.pl/kardiomonitory
http://www.elmedica.com.pl/koncentratory
Serwis wózków reanimacyjnych
Korporacja Elmedica dzia?aj?ca na rynku us?ug serwisowych aparatury szpitalnej od ponad 10 lat stara si? dostarcza? us?ugi serwisowe sprz?tu na najwy?szym poziomie. Zapraszamy do dzia?ania z nami. Oferujemy naprawy wózków szpitalnych, anestezjologicznych, wielofunkcyjnych oraz zabiegowych. Za ka?dym razem dokonujemy wpisu do paszportów technicznych. Nasze us?ugi wykonywane s? w siedzibie zleceniodawcy. Nasze rynkowe ceny us?ug naprawczych przyci?gn??y ju? wielu odbiorców. Chcesz by? jednym z nich zadzwo? do nas. Nasz? wizj? jest zapewnienie szpitalom i innym placówkom prywatnym dzia?ania sprz?tu. Dokonujemy przegl?dów gwarancyjnych, pogwarancyjnych, ?wiadczymy us?ugi serwisowe sprz?tu, usuwamy usterki.

http://www.elmedica.com.pl/pulsoksymetry
http://www.elmedica.com.pl/chlodziarka-na-leki
http://www.elmedica.com.pl/lozka-szpitalne
http://www.elmedica.com.pl/defibrylatory
Holter ci?nienia
Badanie holterem ci?nienia jest badaniem kardiologicznym. Polega na badaniu czynno?ci elektrycznej serca w d?ugim okresie czasu. D?ugo?c badania to minimum 24 h. Dzi?ki badaniu mamy mo?liwo?? wykrycia nierówno?ci rytmu serca, zmian niedokrwiennych. Kolejnymi zmianami, które mo?na wykry? dzi?ki badaniu jest wykrywanie pauz w pracy serca, które wyst?pi? w trakcie rejestracji. Wykonuj?c cz?sto badania holterem ci?nienia mamy mo?liwo?? wykry? przyczyn? lub monitorowa? leczenie chorób kardiologicznych. Zwyk?e badanie EKG trwa par? minut i przez ten czas rejestruje si? prac? serca. Nie zawsze jednak w tak krótkim czasie udaje si? zapisa? pojawiaj?ce si? okresowo w ci?gu dnia odchylenia. Nasza firma oferuje holtery EKG od 8 lat.

http://www.elmedica.com.pl/szafki-przylozkowe
http://www.elmedica.com.pl/ssaki-medyczne
wózek do przewozu chorych
wieszak kroplówki
Fotel do dializ DC14 zosta? zaprojektowany do dializy, onkologii, chemioterapii, rehabilitacji, i transfuzji krwi. Fotel sk?ada si? z trzech g?ównych cz??ci: oparcia pleców, siedziska i podnó?ka. Fotel posiada cztery ustawienia z pilota przewodowego:
- regulacja wysoko?ci,
- regulacja oparcia pleców,
- regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga,
- regulacja segmentu nóg.
Fotel dzi?ki konstrukcji kolumnowej, braku trudno dost?pnych powierzchni pozwala na ?atw? skuteczn? dezynfekcj?. Wygodne materace pozwalaj? na wygodne siedzenie pacjenta przez d?u?szy okres czasu /wystarczaj?ce na komfortowe przebywanie pacjenta podczas kilkugodzinnej terapii. Wieszak kroplówki dodawany jest do ka?dego fotela bez dodatkowej op?aty.
Fotel jest pokryty ?atwo zmywalnym wodoodporn? faktur? skóropodobn?. Fotel posiadawyposa?ony jest w poduszk? o dobrze spasowanej, a przez to ?atwiejsz? w czyszczeniu. Fotel DC14 posiada lepko spr??yste pianki poliuretanowe – przez co jest bardzo wygodny.

wózki zabiegowe
szafy lekarskie
Stojak kroplówki model „C”

Stojak na kroplówk? typ C oparty jest na pi?cionogu. Górna cz??? stojaka wykonana zosta?a ze stali nierdzewnej, natomiast dolna cz??? pi?cioramienna wykonana jest z wysokoodpornego plastiku. Posiada dwa ko?a blokowane w celu zatrzymania ca?ego stojaka-a pi?? kó?ek sprawia ?e stojak jest bardziej stabilny ni? stojaki oparte tylko na czterech ko?ach. Stojak z czterema hakami na kroplówk?.

wózek do przewozu zw?ok
komora ch?odnicza na zw?oki
lampy bakteriobójce
?ó?ko medyczne dwusegm?towe B-21

?ó?ko zosta?o stworzone w oparciu o du?e wymagania rynku medycznego. Wyprodukowane jako ?ó?ko dla szpitali oraz klinik oraz samych pacjentów. ?ó?ka dwusegmentowe, spe?niaj? zakres personelu szpitalnego w zakresie obs?ugi a dla pacjenta s? odpowiednie w u?ytkowaniu. Obudowa ?ó?ka wykonana jest z metalu pomalowana farb? proszkow?. Barierki boczne stworzone s? z aluminium – opuszczane w dó?. Szczyty g?owy i nóg wyprodukowane z tworzywa ABS. Ló?ko zaopatrzone w 4 ko?a z czego dwa posiadaj? blokad? jezdn?. K?t nachylenia segmentu oparcia pleców regulowany za pomoc? mechanizmu ?rubowego. Kolor kszta?tu metalowych – bia?y szpitalny.

Website URL: E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

You are here:

Web Design & Site Creation by
Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi © 2011