ivyhetyr

ivyhetyr

Atrakcyjna cena - Sprz?t medyczny - Sklep internetowy - ?ó?ka szpitalne – SKLEP EURO-MEDICAL

Wysoka jako?? - Sprz?t medyczny - Sklep medyczny - Wózki reanimacyjne – www.aparat-ktg.euro-medical.pl - http://aparat-ktg.euro-medical.pl
Euro-Medical jako producent oprzyrz?dowania medycznego zaprasza do przeczytania naszej pe?nej oferty cenowej. Na naszej stronie internetowej przeczytasz tak?e doradztwo jak dobra? asortyment medyczny. Zaopatrujemy klientów indywidualnych, szpitale a tak?e prywatne praktyki medyczne. Z naszym wsparciem znajdziesz asortyment medyczny a tak?e aparatur? medyczn? w atrakcyjnej cenie. Sprawd? na naszej stronie internetowej ceny naszych sprz?tów. Pami?taj, ?e je?li kupujesz wi?cej asortymentu istnieje mo?liwo?? obni?y? cen?. Mo?emy Pa?stwu zaoferowa? spore rabaty. Dbamy o naszych klientów proponuj?c im dobrej klasy asortyment w atrakcyjnej cenie. Zapraszamy do wspó?pracy.
http://fotel-do-dializ.euro-medical.pl/
fotele ginekologiczne
http://www.holter-cisnienia.euro-medical.pl/
Dysponuj?c bardzo sprawn? sieci? dystrybucyjn? oraz sprzeda?ow?, firma Euro-Medical mo?e stale rozwija? si? jako producent sprz?tu medycznego. Codzienn? prac? opieramy na wieloletniej tradycji, która od zarania umo?liwia naszej firmie stale rozszerza? nasze horyzonty. Euro-Medical w Bielsku-Bia?ej jest obytym producentem jak równie? sprzedawc? sprz?tu rehabilitacyjnego oraz medycznego, aparatury medycznej jak równie? innych wyrobów medycznych. Jako samodzielny podmiot gospodarczy jeste?my na rynku od 2000 roku oraz ca?y czas rozwijamy swoj? dzia?alno?? w bran?y medycznej. Firma Euro-Medical narodzi?a si? w 2000 roku, z potrzeby zaproponowania polskim klientom najlepszej klasy sprz?tu oraz aparatury medycznej.
http://holter-ekg.euro-medical.pl/
http://kardiomonitor.euro-medical.pl/
http://koncentrator-tlenu.euro-medical.pl/
Bierzemy ?ywy udzia? w usprawnianiu a tak?e ulepszaniu S?u?by Zdrowia, a opatentowane przez nas innowacje s? ?ywym przyk?adem tej aktywno?ci. Dbamy o to, ?eby asortyment tworzy?y sprz?ty, które w warunkach domowych umo?liwi? zbadanie ci?nienia krwi (ci?nieniomierz elektroniczny), ocen? prawid?owo?? kompozycji cia?a (waga z pomiarem t?uszczu), tudzie? zadbanie o sprawno?? dróg oddechowych (inhalatory). Spore do?wiadczenie zdobyte w czasie wielu lat figurowania na rynku, kooperacja z przedsi?biorstwami zagranicznymi, a tak?e wnikliwe studiowanie propozycji naszych klientów, pozwalaj? nam produkowa? solidne, wytrzyma?e i ergonomiczne wyroby. Sprawdzaj? si? one doskonale w ró?nego gatunku obiektach u?yteczno?ci publicznej (np. szko?y, szpitale, hospicja, Domy Pomocy Spo?ecznej, urz?dy i tym podobne) oraz w domostwach klientów indywidualnych.
http://lozka-porodowe.euro-medical.pl/
?ó?ka szpitalne
parawan lekarski
pompy infuzyjne
Wykwalifikowany personel udzieli rady jaki ci?nieniomierz oka?e si? dla nas najlepszy, jaki mankiet kupi?, dokona te? naprawy sprz?tu. Zach?camy do zakupów. Dzi?ki dynamicznie pracuj?cemu dzia?owi technologiczno – konstrukcyjnemu, jeste?my w stanie wdra?a? do produkcji wspó?czesne technologie a tak?e wyroby, tak by sprosta? wymaganiom kupuj?cych. ?wietna jako?? naszych wyrobów w po??czeniu z atrakcyjnymi cenami, tworzy bardzo atrakcyjn? ofert? dla naszych klientów. W 2016 roku sfinalizowana zosta?a budowa nowej hali produkcyjnej, co przy?o?y?o r?k? do pryspieszenia produkcji oferowanego asortymentu.
http://pulsoksymetry.euro-medical.pl/
spirometry
http://ssaki-medyczne.euro-medical.pl/
http://stojak-na-kroplowke.euro-medical.pl/
?ó?ko porodowe RELAX 5080: X

Pa?stwa poszukiwania ?ó?ek porodowych w satysfakcjonuj?cej cenie maj? zwie?czenie u nas.
?ó?ko porodowe jest jednym z najistotniejszychsprz?tów na izbie porodowej. Proponowane ?ó?ka pokrywaj? zapotrzebowanie wi?kszo?cioddzia?ów porodowych. Je?eli potrzebuj? Pa?stwo pewnego produktu, zapraszamy.

http://szafki-przylozkowe.euro-medical.pl/
szafy lekarskie
wózki anestezjologiczne
http://wozki-reanimacyjne.euro-medical.pl/
Wózek inwalidzki 28
Tylko najlepsze produkty w ?wietnych cenach.
Wózek inwalidzki który przedstawiamy jest w stanie si? pochwali? jako?ci? a tak?e funkcjonalno?ci? wybijaj?c? go na aktualnym rynku. Poszukuj?c tego rodzaju wyrobu trzeba kierowa? si? przede wszystkim jako?ci? a tak?e {trwa?o?ci?wytrzyma?o?ci? a te gwarantujemy z najwy?szej pó?ki. Kupuj?c u nas wózek inwalidzki macie Pa?stwo pewno?? najwy?szej jako?ci.

http://wozki-do-przewozu-chorych.euro-medical.pl/
wózki do przewo?enia zw?ok
wozki transportowo k?ielowe
wozki zabiegowe
Wózek o mocnej budowie na podwójnym krzy?aku. Przeznaczony dla osób o ci??ko?ci do 150 kilogramów. UwagaGdy osoba wa?y powy?ej 100 kg , powinno kupi? wózek z kó?kami bezd?tkowymi. Natomiast je?eli osoba niepe?nosprawna wa?y powy?ej 120 kilogranówdodatkowo powinno si? zakupi?tapicerki ortopedycznej L14L15. Jest to siedzisko i oparcie tapicerowane na podstawie drewnianej, które dostarcza odpowiedni? wytrzyma?o?? a dodatkowo zapewniaj? prawid?ow? stabilizacj?.

Website URL: E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

You are here:

Web Design & Site Creation by
Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi © 2011