idysyru

idysyru

Wysoka jako?? - Aparatura Medyczna - Sklep internetowy - Aparaty EKG – www.fox.olsztyn.pl

Atrakcyjna cena - Sprz?t medyczny - Sklep internetowy - Aparaty KTG – www.fox.olsztyn.pl - http://fox.olsztyn.pl
Wózek inwalidzki jest ko?owym sprz?tem mobilnym, w którym siedzi u?ytkownik. Urz?dzenie jest nap?dzane r?cznie (poprzez obracanie kó? r?k?) lub poprzez ró?ne zautomatyzowane systemy. Wózki inwalidzkie s? stosowane przez ludzi, dla których chodzenie jest trudne lub nieosi?galne z powodu choroby (fizjologicznej lub fizycznej), urazu lub niepe?nosprawno?ci. Wózek inwalidzki to krzes?o zaopatrzone w ko?a. Sprzet wyst?puje w wariantach umo?liwiaj?cych r?czny nap?d siedz?cej osoby obracaj?cej r?cznie tylne ko?a lub nap?d elektryczny przy pomocy silników. Za siedziskiem przewa?nie s? si? uchwyty, które umo?liwiaj? ró?nym osobom pchanie. Ludzie, którzy cierpi? na trudno?ci z siedzeniem i chodzeniem, cz?sto korzystaj? z wózka. Standardowy r?czny wózek inwalidzki zawiera siedzisko, podnó?ki i cztery ko?a: dwa, kó?ka z przodu i dwa du?e ko?a z ty?u.
http://fox.olsztyn.pl/aparaty-ekg/
http://fox.olsztyn.pl/aparaty-ktg/
http://fox.olsztyn.pl/chlodziarki-na-leki/

Hiszpania posiada mnóstwo atrakcji – wy?mienit? kuchni?, ?agodny klimat, wysublimowan? muzyk? i fascynuj?c? histori?. A teraz najwa?niejsze wyró?nienie: Hiszpania niedawno zosta?a okrzykni?ta najzdrowszym krajem na ?wiecie. oomberg opracowa? dane z ONZ, Banku ?wiatowego i ?wiatowej Organizacji Zdrowia, rozpatruj?c 169 krajów pod k?tem masy czynników, od ?redniej d?ugo?ci ?ycia do oty?o?ci, u?ywania tytoniu, jako?ci powietrza i dost?pu do ?wie?ej wody.
Rezultaty pokazuj?, ?e Hiszpania podnios?a ranking z 6. miejsca w zesz?ym roku, spychaj?c W?ochy na drugie miejsce. Islandia, Japonia i Szwajcaria s? tu? za nimi, na li?cie, która ukazuje powi?zanie mi?dzy zdrowiem a statusem finansowym. Pa?stwa o wysokich dochodach w Europie i na Pacyfiku dominuj? na górze listy. Natomiast 17 z 20 krajów o najni?szym rankingu znajduje si? w Afryce Subsaharyjskiej, wraz z Jemenem, Afganistanem i Haiti. Ale chocia? dochód jest mocnym wska?nikiem, rzut oka na list? pokazuje, i? istniej? oczywi?cie inne bod?ce.
http://fox.olsztyn.pl/fotele-do-dializ/
http://fox.olsztyn.pl/fotele-ginekologiczne/
kardiomonitory
Prowadzimy sprawny serwis podczas gwarancji i pogwarancyjny oraz dost?p do cz??ci zamiennych na minimum 10 lat. Zakupienie aparatu w naszej firmie nie ko?czy si? na zawarciu zakupu. Sprz?t, który Pa?stwo nabywacie jest darmowo dowo?ony przez naszych handlowców na wskazane miejsce i tam montowany. Podczas instalacji wdra?amy system oraz prowadzimy szkolenie aplikacyjne. Serwisa?ci s? do Pa?stwa dyspozycji, aby móc zapewni? dobr? i sprawn? pomoc w przypadku uszkodzenia, awarii lub konserwacji pracuj?cego sprz?tu.
koncentratory tlenu
lampy zabiegowe
?ó?ka szpitalne
pompy infuzyjne
pulsoksymetry
Czas serwisowy pompy ustalany jest odr?bnie do ka?dego zamówienia - zgodnie z potrzebami klienta. Jeste?my otwarci na wasze propozycje z Twojej strony - je?li chcesz urz?dzenie zast?pcze, zapytaj, znajdziemy dla Ciebie co? na zast?pstwo. Po akceptacji kosztów Twoja aparatura trafi do sali serwisu, na stó? serwisanta. Wszystkie cz??ci, których u?yjemy do naprawy s? odpowiednie, z gwarancj?, dostepne od producenta. Je?li oka?e si?, ?e naprawa b?dzie wymaga?a innego podej?cia - nasi pracownicy postaraj? si? wybrn?? z sytuacji, które Ci? zadowoli. Nast?pnie urz?dzenie przejdzie seri? testów, aby?my mieli satysfakcj?, ?e trafi do Ciebie sprawne oraz gotowe do pracy. Zostanie skalibrowane przez naszego technika i wyczyszczone. Spakujemy urz?dzenie w piank? zabezpieczaj?c? i w dedykowanym pude?ku pode?lemy do Ciebie przy pomocy naszych kurierów.

spirometry
ssaki medyczne
stojaki na kroplówk?
http://fox.olsztyn.pl/stoly-operacyjne/
Nasze firmy serwisowe maj? autoryzacj? wiod?cych producentów do robienia przegl?dów okresowych jak i serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych aparatury medycznej. Us?ugi ?wiadczone przez nasz? dzia?alno?? skaluj? si? najwy?sz? jako?ci? gwarantowan? przez wewn?trzne audyty wed?ug systemu przegl?dów jako?ci, jak i konkurencyjno?ci? dzi?ki utrzymaniu statusu niezale?nego centrum techniki medycznej. Dzi?ki licznej, do?wiadczonej grupie serwisowej jeste?my wstanie zaw?adn?? opiek? serwisow? prawie ka?dy sprz?t. Naszym klientom oferujemy mo?liwo?? wybrania mi?dzy akcesoriami oryginalnymi i zamiennikami. Nasza dzia?alno?? oferuje: Serwisem sprz?tu medycznego, Przegl?dy techniczne, Monta?, demonta? oraz modernizacja aparatury, Ocena i wydawanie orzecze? technicznych, Pomoc przy zakupie, Przeszkalanie w zakresie obs?ugi urz?dze? medycznych, wycenianie urz?dze?, Wystawianie paszportów technicznych.

http://fox.olsztyn.pl/szafy-lekarskie/
http://fox.olsztyn.pl/szafki-przylozkowe-szpitalne/
http://fox.olsztyn.pl/wozki-do-przewozenia-chorych/
http://fox.olsztyn.pl/wozki-do-przewozenia-zwlok/
Fotel zabiegowy JFZ 1
Fotel zabiegowy JFZ 1 znajduje zastosowanie w oddzia?ach szpitalnych, gabinetach zabiegowych oraz lekarskich. Fotel zabiegowy przeznaczony jest do przeprowadzania bada? oraz zabiegów osób chorych m.in: dializ, pobierania krwi, bada? ogólne, laryngologicznych.

Dost?pno?? fotela zabiegowego:
JFZ 1 - fotel po?o?ony na gumowych stopkach
JFZ 1 K - fotel po?o?ony na ko?ach jeznych z hamulcem

Wyposa?enie standardowe:
• podstawa fotela zbudowana ze stali malowanej farb? proszkow? w kolorze bia?ym
• tapicerka bezszwowa
• oparcie pleców z regulacj? za pomoc? spr??yn gazowych
• regulowane pod?okietniki

http://fox.olsztyn.pl/wozki-anestezjologiczne/
http://fox.olsztyn.pl/wozki-reanimacyjne/
http://fox.olsztyn.pl/wozki-zabiegowe/
KARFIOMONITOR
Kardiomonitor CMS 9000
Kardiomonitor firmy Contec w pe?ni nowoczesny kardiomonitor do zastosowania w szpitalach, w szczególno?ci w na izbie przyj??, na sali zabiegowej i oddzia?ach kardiologii. Monitor posiada du?y czytelny ekran, szeroki zakres opcji dodatkowych mo?liwo?? pracy samodzielnie oraz wspó?pracy z central?.

12.1’’ ekran dotykowy TFT LCD
polskie menu
podstawowe funkcje: monitorowanie ekg, t?tna, NIBP, saturacja spO2, ilo??, t?peratura
jednoczasowe wyswietlanie do 7 wykresów ekg, krzywej pletyzmograficznej oraz krzywej oddechowej

szafki przy?ó?kowe
lampy bakteriobójcze

Website URL: E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

You are here:

Web Design & Site Creation by
Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi © 2011