aforyt

aforyt

Atrakcyjna cena - Aparatura Medyczna - Sklep medyczny - Ssaki szpitalne – www.euro-medical.com.pl

Wysoka jako?? - Sprz?t medyczny - Sklep www - Fotele ginekologiczne – www.euro-medical.com.pl - http://www.euro-medical.com.pl
Fotele ginekologiczne:
Nasza umiej?tno?? korzystania z najnowszych technologii, pozwala nam generowa? i dostarcza? innowacyjne rozwi?zania - tworz?c istotn? warto?? dla naszych klientów i wzmacniaj?c nasze relacje z nimi. Zapewnienie wysokich standardów satysfakcji klienta wymaga szybszego podejmowania decyzji ni? nasza konkurencja, ci?g?ych unowocze?nie?, wybitnej wiedzy serwisowej i niezawodnej, przewidywalnej wydajno?ci.
Wybierz w?a?nie nas jako partnera biznesowego.

http://www.euro-medical.com.pl/kardiomonitory.html
http://www.euro-medical.com.pl/aparaty-ekg.html
http://www.euro-medical.com.pl/defibrylatory.html
http://www.euro-medical.com.pl/pompy-infuzyjne.html
Serwis pompy infuzyjne
Wszyscy serwisanci posiadaj? aktualne certyfikaty kontroli sprz?tu oraz aparatury szpitalnej. Jeste?my do?wiadczon? i anga?uj?c? si? firm? o reputacji niezawodno?ci oraz wysokiej jako?ci us?ug serwisowych pomp obj?to?ciowych w kraju. W po??czeniu z zakresem umów serwisowych zaprojektowanych w celu zaspokojenia wymaga? wszystkich u?ytkowników, oferujemy obecnie szereg nowych produktów medycznych dla u?ytkowników, dostosowanych do ka?dego ?rodowiska pracy oraz bud?etu. Oprócz napraw zajmujemy si? równie? sprzeda??. Startowali?my od sprzeda?y pomp infuzyjnych. Dzi? w swojej ofercie mamy kilka wyrobów medycznych wiod?cych producentów. Sprzedajemy pulsoksymetry, kardiomonitory, ktg, KTG. Napisz i zapytaj o cennik.

http://www.euro-medical.com.pl/kardiotokografy-ktg.html
http://www.euro-medical.com.pl/chlodziarka-na-leki.html
http://www.euro-medical.com.pl/spirometry.html
http://www.euro-medical.com.pl/ssaki.html
Monitor pracy serca to osprz?t, które ukazuje przebiegi elektryczne i ci?nienia uk?adu sercowo-naczyniowego do pomiaru i leczenia.
Mo?na równie? mierzy? parametry specyficzne dla funkcji oddechowych.
Poniewa? po??czenia elektryczne s? dokonywane mi?dzy monitorem serca a pacjentem, s? one przechowywane przy ?ó?ku pacjenta.
Kardiomonitor nieustannie pokazuje ?ledzenie elektrokardiogramu serca (EKG).
Dodatkowe elementy monitoruj?ce umo?liwiaj? monitorowanie i wy?wietlanie ci?nienia sercowo-naczyniowego i pojemno?ci minutowej serca w zale?no?ci od potrzeb w celu diagnozy i leczenia pacjenta.
Nasycenie tlenem krwi t?tniczej da si? równie? nadzorowa? w sposób sta?y.
Najcz??ciej stosowane w oddzia?ach ratunkowych i krytycznych obszarach opieki, monitory przy?ó?kowe mog? by? po??czone, aby umo?liwi? ci?g?? obserwacj? kilku pacjentów z centralnego wy?wietlacza.
Sta?e monitorowanie uk?adu kr??enia i p?uc daje mo?liwo?? szybk? identyfikacj? i rozpocz?cie leczenia.

http://www.euro-medical.com.pl/koncentratory-tlenu.html
?ó?ka szpitalne
fotel ginekologiczny
Laryngoskopia jest to badanie poni?ej tylnej cz??ci gard?a, w którym znajduje si? skrzynka g?osowa (krta?) zawieraj?ca struny g?osowe.
Jest to efektywna procedura diagnozowania powodów k?opotów z g?osem i oddychaniem, bólu gard?a lub ucha, trudno?ci w prze?ykaniu, zw??enia gard?a i zatorów w drogach oddechowych.
Procedura jest stosunkowo bezbolesna, lecz pomys? umieszczenia urz?dzenia w gardle mo?e by? troch? straszny, ote? pozwala zrozumie?, jak przeprowadza si? laryngoskopi?.
Krta?, czyli skrzynka g?osowa, jest organem, który wytwarza g?os.
Znajduje si? wewn?trz szyi, bezpo?rednio na szczycie tchawicy, posiada dwa pasma tkanki zwane strunami g?osowymi lub fa?dy g?osowe.
Kiedy oddychamy, struny g?osowe rozchodz? si?, aby powietrze mog?o przedosta? si? do p?uc i wyj?? z nich.
Lecz kiedy mówimy, sznury ??cz? si?, powoduj?c, ?e powietrze z p?uc przeciska si? przez przestrze?.
Powoduje to wibracj? strun g?osowych. D?wi?k z tych wibracji idzie w gór? gard?a i wychodzi z ust jako g?os osoby.

szafa lekarska
wózek na zw?oki
komora ch?odnicza na zw?oki

Website URL: E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

You are here:

Web Design & Site Creation by
Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi © 2011