atopa

atopa

www.iris.szczecin.pl - Atrakcyjna cena - Sprz?t medyczny - Sklep www - Ssaki szpitalne

www.iris.szczecin.pl - Atrakcyjna cena - Aparatura Medyczna - Sklep www - Ssaki medyczne - http://www.iris.szczecin.pl/ssaki-medyczne

Lodówki farmaceutyczne spe?ni? oczekiwania nawet najbardziej oczekuj?cych klientów. Proponujemy profesjonalne urz?dzenia wysokiej jako?ci perfekcyjne maj?ce zasotowanie w farmacji i jako ch?odziarki do szczepionek w gabinetach i innych jednostakach medycznych.
http://www.iris.szczecin.pl/chlodziarka-na-leki

Lodówki do szczepionek proponowane przez nasza firm? s? ró?nej obj?to?ci(od 36 litrów nawet do ok. 500 litrów) – w tym cz?sto poszukiwane przez klientów ma?e 36-litrowe lodówki, które mo?na powiesi? na ?cianie. Jest to wa?ne, zw?aszcza w przypadku ma?ych laboratoriów i przychodni, g?ównie tam gdzie brakuje miejsca na kolejne urz?dzenia, a istnieja restrykcyjne wymogi przetrzymywania szczepionek, odczynników, próbek itp. W ofercie mamy lodówki farmaceutyczne kompaktowe, pojedyncze i podwójne. Wszystkie z przedstawianych przez nas lodówek ma klaorowny wy?wietlacz temperatury informuj?cy o parametrach panuj?cych w danym urz?dzeniu. Niektóre z naszych urz?dze? posiadaj? mo?liwo?? zapisywania na no?niku zewn?trznym danych temperaturowym wprost z komory urz?dzenia, co daje jego zgodno?? z wytycznymi dokumentacji informacji z ch?odzenia np.: szczepionek.
Serwis ?ó?ek szpitalnych
Ka?dy pracownik to oddany, wysoce zdeterminowany i wyszkolony profesjonalista. Buduj?c zaufanie ka?dego interesanta i wszystkich innych interesariuszy na co dzie? dok?adamy wszelkich stara?. Nieustannie zach?camy naszych pracowników, zapewniaj?c zasoby umo?liwiaj?ce ca?o?ciowe wykorzystanie ich potencja?u poprzez ci?g?y rozwój zawodowy w stymuluj?cym ?rodowisku edukacyjnym, a tak?e poprzez zapewnienie mo?liwo?ci uczenia si? nowych umiej?tno?ci i rozwoju w grupie. Zach?camy wszystkie slepy medyczne do wspó?pracy z nasz? firm?. Oferujemy na rynku polskim szafki przy?ó?kowe, ?ó?ka szpitalne i wózki metalowe. Zach?cam do obejrzenia naszej strony www.
http://www.iris.szczecin.pl/lozka-szpitalne
Wysy?amy naszych serwisantów na szkolenia z zakresu serwisu sprz?tu oraz aparatury medycznej.

Website URL: http://www.iris.szczecin.pl/ssaki-medyczne E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

You are here:

Web Design & Site Creation by
Avvisatore Marittimo del Porto di Brindisi © 2011